2009/06/30

Corner view: Staple foods.

As I have not photo camera jet, I have scanned some old photos of my trips.
Argazki makinarik ez dudanez, oraingoz, bidai argazki zahar batzuk eskaneatu ditut.
Como no tengo cámara de fotos todavía, he escaneado unas viejas fotos de viajes.
Vegetables in Poland market. Barazkiak Poloniako merkatuan. Verduras en un mercado de Polonia.
Bread outside Istambul mosque. Ogia Estambuleko mezkita baten kampokaldean. Pan en la salida de una mezquita de Estambul.

Beer in Czek Republic. Garagardo Errepublika Txekiarrean. Cerveza en la República Checa.

More Corner View

7 things

Otli, asked me to tell you 7 things about my personality:
Otlik nitaz 7 gauza esan ditzala eskatu zidan:
Otli me pidió que contara 7 cosas sobre mi personalidad, ahí van:
  • I have two personalities. One more rational, organized and practical, which can be seen in my dairy work. I am engineer and work in HVAC&R instalations. The other one, more dreamer, sensitive and artistical, which try to develope more and more everyday. Bi pertsonalitate ditut. Bat praktikoa, ordenatua eta razionala, eta eguneroko lanean ikus daitekeena. Ingenierua naiz eta Aire egokitu eta berotze instalazioak diseñatzen. Eta bestea, ameslaria, sentimenduz jozia eta artistikoagoa. Hau egunero haunditzen saiatzen naiz. Tengo dos personalidades. Una racional, práctica y organizada, que claramente se ve en mi trabajo de ingeniero de instalaciones. La otra más soñadora, sentimental y artística, que trato de alimentar día a día.
  • I have a strange name and love it. It has a lot of personality not to find another "Ibabe" easily. Izen berezia diat, eta maite dut. Pertsonalitate asko du beste "Ibabe" bat errez ez aurkitzeak. Tengo un nombre raro y lo adoro. Tiene mucha personalidad no ser fácil encontrar otra "Ibabe".
  • Love dark chocolate and Guiness beer. Txokolate beltza eta Guiness garagardoak maite ditut. Me encanta el chocolate negro y la cerveza Guiness.
  • Hate snakes. I am scared of them. Sugeak gorroto ditut. Bildur diet. Odio las serpientes. Las temo.
  • Love walking barefoot at home. Hankautzik etxetik ibiltzea gustatzen zait. Me gusta andar descalza por casa.
  • Love the smell of wet land after a storm. Lur buztiaren usaia gustoko dut ekaitza baretu denean. Me gusta el olor de tierra mojada cuando la tormenta ha pasado.
  • Want to be happy and enjoy life everyday. Zoriontzu izatea nai dut eta bizitza egunero intensitatez bizitzea. Me gustaría ser feliz y disfrutar de la vida en cada momento.

2009/06/28

Emptiness

I am feeling blue. Nearly 3 years ago, I met the man who made me happy. Now he and Pin have leave home. I nearly can write without crying. I think I have cried enough, but tears tend to appear without saying anything. I feel alone and empty. I love him. And I know that it is the best. He needs to start again, to become strong, to live...He is my best friend and he will be. But waking up alone at home has been very painfull. Will need you all.
Gaizki nago. Orain ia hiru urte, zoriontzu egin ninduen gizona ezagutu nuen. Orain bera eta Pin etxetik at daude. Ezin diat idatzi negar egin gabe. Gehigi negar egin dut, baina malkoak ezer esan gabe ateratzen dira. Bakarrik eta hutsik sentitzen naiz. Maite diat. Eta onena dela badakit. Berak berriro hasi beharr zuen, indartzeko, bizitzeko...Nere lagunik onena da eta izango da. But goizean bakarrik esnatzea mingarria izan da. Behar zaituztet.
Estoy mal. Hace tres años conocí al hombre que me ha hecho feliz. Y ahora él y Pin han salido de mi casa. No puedo escribir apenas sin llorar. Me siento vacía y sóla. Lo amo. Y por eso sé que es lo mejor. Necesita empezar de nuevo, volverse fuerte, vivir...Es mi mejor amigo y así seguirá siendo. Pero levantarse esta mañana sola, ha sido muy duro. Os voy a necesitar.

2009/06/21

Madrid, eating, drinking...

I have just arrived from Madrid. I had a great time. Thanks Javi and Laura. Sleep til late, have breakfast like in a hotel, and then visited Madrid. Had a drink in Chueca. Bars with charm, like the ones in the photos.
Orain heldu naiz Madrildik. Izugarri ondo pasatu dut, mila esker Javi eta Laura. Berandurarte lo egin dugu, hotel baten antzerako gozaria hartu eta Madriletik buelta eman genuen. Chuecan hartu genuen pote bat. Taberna bereziak, argazkian modukoak.
Acabo de llegar de Madrid. Me lo he pasdo muy bien, gracias Javi y Laura. He dormido hasta tarde, he desayunado mejor que en un hotel y hemos visitado Madrid. Nos tomamos un vermout en Chueca, en bares castizos como el de las fotos.


They bring me to eat to a Persian restaurant. Taste and different food.

Restaurante persa batera eraman ninduten bazkaltzera. Janari saporetzua eta ezberdina.

Me llevaron a comer a un restaurante Persa. Comida diferente y muy sabrosa.


Saturday afternoon, we went shopping in Fuencarral and ended going to theater to see "Art". And then went to take a drink. Do you see the photo of the hotel next? They have a roof bar where you can go up to have a drink...we were not dressed to the ocassion.
Larunbat arratsaldea Fuencarral aldera joan ginen erosketak egiten eta teatroan amaitu genuen "Arte" antzezlana ikusten. Gero pote bat hartzera joan ginen. Ikusten duzue argazkiko hotela? Goian taberna bat dago eta zeozer hartzera igo zaitezke....ez geuden okaziorako jantziak.
El sábado a la tarde pasamos por Fuencarral a mirar tiendas, y terminamos en el teatro a ver "Arte". Luego un trago antes de ir a dormir. El hotel de la foto tiene una terraza con un bar arriba....no estabamos vestidos para la ocasion.

2009/06/18

Summer

It is officialy summer. But today the sky is grey. It has been stormy the last week, so I decided to put some colourful photos instead. This weekend I am going to visit my friend Laura in Madrid. Will brings A.camera, so promise to bring lots of photos.
Uda heldu da, nahiz eta egun grisa izan gaurkoa. Ekaitzak izan ditugu azken astean, beraz argazki koloretzuak jartzea erabaki dut. Madrilera nihoa astebukaera pasa, nire lagun Laura bisitzera. A.ren kamera eramaten det, beraz argazki piloa ekarriko ditut nirekin.
Ha llegado oficialmente el verano, pero ha amanecido gris el día. Ha estado tormentosa toda la semana, así que he decidido poner unas fotos llenas de color en contraste. Este fin de semana voy para Madrid a visitar a mi amiga Laura. Me llevo la cámara de A. así que traeré muchas fotos.

Photos were taken by A. This one is from a dolmen near Laguardia.
Argazkiak A.atera zituen. Hau Laguardia ondoan dagoen dolmen batena da.
Las fotos son de A. Este es el dolmen de La Hechicera al lado de Laguardia.

Here the night of the 23th of June is quite "magic". It is the night of San Juan. There are a lot of pagan rituals related with the fire and the summer solstice. And there are village feasts in a lot of parts of the Basque Country. There are bonfires and people jumps them, dances related with the summer...
San Juan gaua majikoa da Euskal Herrian. Suarekin eta uda solstizioarekin erlazionaturiko rito asko topa ditzakegu. Gainera, jaiak dira leku askotan. Suak, dantzak...
La noche de San Juan es mágica. Se celebran mucho ritos paganos relacionados con el fuego y el solsticio de verano. Además son fiestas en muchas localidades de Euskadi. Se hacen hogueras que la gente salta, bailes relacionados con el verano...

2009/06/16

Corner view:Street Fashion

Well, I was no sure about what to take photo to with that "Street Fashion". I am not good taking photos to people, so I take photos to the fashion of Streets. It is a different view of the fashion. This street is of 80th style. In two languages, and hanging.
Ez nengoen oso zihur zeri atera argazkia "Street fashion"narekin. Ez naiz oso ona jendearia argazkiak ateratzen, beraz kaleen moda atera dut. Modaren beste ikuspuntu bat. Argazkikoa 80 hamarkadako estiloa du. Bi hizkuntzetan eta zintzilikatua.
No estaba muy segura de qué fotografiar con "Street Fashion". No soy buena sacando fotos a la gente, así que he sacado fotos a la moda de las calles. Es una forma diferente de ver la moda. Esta calle es del estilo de los 80. Bilingüe y colgante.This one is an antique style. It is in the old town. Under it, the one in grey, one can see a modern style one, with the picture in 3D of the old town.
Hau alde zaharrekoa denez, aintzinako estilokoa da. Azpian duena aldiz, alde zaharra 3Dan, moderno estilokoa.
Esta es de la parte vieja de la ciudad y tiene un estilo retro o antiguo. Debajo en gris, se puede ver uno moderno con el casco viejo en 3D.

This last one is 70th style. In the wall.
Azkena 70 hamarkadakoa. Horman izegia.
Esta última es de la década de los 70. Colgada en la pared.
I have 6 bottles like the ones in the picture. They are vintage style but I don´t know exactly what to do with them. Any ideas?
Argazkiko botilan antzerako 6 ditut. Vintage estiloak dira baina ez dakit zer egin beraiekin. Ideiarik?
Tengo 6 botellas como las de la foto. Son estilo antiguo y quisiera darles alguna utilidad decorativa. Alguna idea?


I have been looking for idees in some magazines but I haven´t found any. Last ones are from Germany, I made a friend of mine to bring me some in her last trip to Berlin.
Ideia bila ibili naiz aldizkarietan, baina ez det ezer topatu. Azkenengokoak Alemaniatik ekarritakoak dira, lagun bat konbentzitu nuen handik batzuk ekartzeko.
He estado buscando inspiración en algunas revistas pero no he encontrado nada. Las últimas son alemanas, hice que me las trajera una amiga en su último viaje a Berlin.

2009/06/15

Trekking, running...sleeping

Saturday was a hot and sunny day, so A. decided to go trekking to Costalera mountain. It is the one in the photo above. We went with some friends, and we had a great time. Pin had some problems with high rocks, but we helped him passing hand to hand.
Larunbata eguzkitzu eta beroa izan zen, beraz A. mendira joatea erabaki zuen, Costalerara. Goiko argazkikoa. Lagun batzukin joan ginen eta oso ongi pasa genuen. Pinek arazoak izan zituen arroka batzuekin, hala ere eskutik eskura eramanda goraino iritsi zen.
El sábado hizo un día caluroso y soleado, y A. decidió ir al Costalera. Es el de la foto de arriba. Fuimos con unos amigos y la verdad, lo pasamos genial. Pin tuvo algún problema con las rocas, pero pasándolo de mano en mano llegó hasta arriba.
There were no clouds and one could see all around.
Lainorik ez zen eta inguru guztia argi ikus zitekeen.
No había nubes y el paisaje era increible.


Sunday morning. 10:00 am. Nearly 2.500 women of all age running for "Breast Cancer Foundation". The photo is from http://www.runners.es/ , where you can find more information about the event.
Igande goiza. Goizeko hamarrak. Ia 2.500 emakume, edade guztietakoak, "Bular Kantzer Fundazioaren" alde korrika. Argazkia, http://www.runners.es en aurki dezakezue, informazio gehiagorekin batera.
Domingo a la mañana. 10:00 am. Casi 2.500 mujeres de todas las edades corriendo a favor de la "Fundación contra el cancer de mama". La foto es de http://www.runners.es donde además podeis encontrar más información.

My number. 5 Kms. With two great friends. Nire zenbakia. 5 Km. Bi lagun oso onekin. Mi dorsal. 5 Kms. Con dos muy buenas amigas.

2009/06/10

Corner view: Out your backdoor or window

This is my first corner view. First of all, sorry to all who take part in it, but have no time to write all your names and blogs. Promise to write next time.
Gaur nire lehengo eguna da corner view-n. Lehenik eta behin, barkatu parte hartzen duten denoi, zuen helbide eta izenak ez idazteagatik. Urrengoan egitea promes egiten dut.
Hoy es mi primer corner view. Primero de todo, perdón a todos los participantes, porque no tengo tiempo para escribir los nombres de todos. Prometo hacerlo la semana que viene.


Evening from living room window. Love the posibility of seen all this sky everyday.
Arratsaldea, saloiko leihotik. Maite diat, hainbeste zeru ikusi ahal izatea.
Atardecer desde la ventana del salón. Adoro tener tanto cielo para mí.

Storm. Noisy roofs. And hailstones.
Ekaitza. Teilatu zaratatxuak. Eta kaskabarra.
Tormenta. Tejados ruidosos. Y granizo.

2009/06/09

Kitchen after


And this are the photos of the kitchen after. There is the room of the house with less light. It has a strange light. Unfortunately it is quite imposible to take a good photo. No much space.
Eta hauek dira gaurregungo sukaldearen argazkiak. Etxeko gelarik ilunena da. Argi berezi du halaere. Zoritzarrez argazkietan hartzeko zaila da. Ez dago leku askorik.
Y estas son las fotos del después de la cocina. Es la estancia de la casa con menos luz. Tiene aun así una luz diferente. Desafortunadamente es difícil de fotografiar. No hay mucho ángulo.

Will show more details. If you want.
Erakutziko dizkizuet detaileak nahi eskero.
Si quereis ya os iré ensañando más detallitos.

2009/06/08

Jazz is in the air

Saturday was a jazz day in the old town. Gasteiz Big Band organized a festival all day long. These photos are from Big Band Berri concert.
Larunbata jazz eguna izan zen alde zaharrean. Gasteiz Big Bandek jazz jaialdia antolatzen zuen egun osoan zehar. Irudiak Big Band Berri bandaren kontzertukoak dira.
El sábado fue día de jazz en el casco viejo. La Gasteiz Big Band organizaba un festival a lo largo de todo el día. Estas fotos son de la actuación de la Big Band Berri

In a month we have the 33th international jazz festival. I have been going to one or two concerts since I was 18. I haven´t buy tickets yet...thinking a bit more which one to choose.
Hilabete baten Gasteizko 33. jazz jaialdia diagu. 18 urte ditudanetik urtero joaten naiz. Aurten oraindik ez dut sarrerarik erosi...piskat pentsatzen hari naiz.
El mes que viene tenemos el 33 festival de jazz de Vitoria-Gasteiz. He ido a uno o dos conciertos desde que tenía 18 años. Todavía no tengo entradas...estoy pensando un poco a cual acudir.
I love how children were listening jazz, so interested. Izugarria iruditu zitzaidan, nola umeak hain lasai zeuden jazzaz gozatzen. Me encantó ver como los niños también disfrutaban del jazz.

2009/06/05

Rainy and grey again

Today morning was grey and walking home one could feel that temperatures were falling. So weekend will be full of indoor work. I hope. I was going to Bilbao to visit a friend and see Showloft exhibition, but unfortunately she cannot...so I will make an enormous list with things to do.
Goiza grisa eta hotza zen. Astebukaera beraz etxeko lanez betea egongo da. Hala espero dut behintzat. Bilbora jeitsi behar nintzen lagun bat bizitatzera eta Showloftetik bueltatxoa ematera, baina ezinezkoa zaio...beraz izugarrizko luzea den eginbeharrezko lista idatziko dut eta zeozer egiten saituko naiz.
La mañana era gris y las temperaturas se notaban más bajas mientras iba andando a trabajar. Así que el fin de semana se llenará de trabajo en casa. Iba a bajar a Bilbao a visitar a una amiga y pasarme por la exposición de Showloft, bero ella no puede...así que haré una enorme lista de cosas que hacer e intentaré hacer alguna.

To make: Dream with a sunny and hot walking in green paths like the first photo and have a great coffee with ice in that balcony I discovered last weekend.
Egitekoak: Lehengo argazkian dagoen bide berdetik eguzkitan bueltatxoarekin eta pasatako astebukaeran aurkitutako terrazan izotzakin kafe bat hartzearekin amestu.
Para hacer: Soñar con pasear por un camino soleado y verde como el de la foto de arriba y tomarme un café con hielos en el balcón que descubrí el sin de semana pasado.

2009/06/03

Before
These photos were taken the day I received the keys of my little matchbox. As you can see, it was a bit...how describe. All was destructed and redo. These are the "before" photos. The hall and one of the rooms, the bathroom and the kitchen. Will show how it is now...always in progress.
Argazki hauek etxeko giltzak eman zizkidaten egunean ateratakoak dira. Nire pospolo kutxa txikia. Ikus dezakezuenez, zera...ez dakit nola adierazi. Dena behera bota eta berriztatu. Hauek dira "lehengo" argazkiak. Sarrera eta gelatako bat, komuna eta sukaldea. Erakutziko dizuet nola dagoen orain...beti prozezuan.
Estas son las fotos tomadas el día que me dieron las llaves de mi pequeña caja de cerillas. Como veis, es algo indescriptible. Todo se tiró y reconstruyó. Estas son las fotos del antes. La entrada, una de las habitaciones, el baño y la cocina. Ya os iré enseñando cóm está ahora...siempre en movimiento.

2009/06/02

Red flowers

When the kitchen was reformed, for the water heater it was necessary to have two grills for air ventilation. After the first inspection, they told us that only one was enough. So we have to look for a solution...and my mum decided to paint us something red for the kitchen.
Sukaldea berregin genuenean, kalderarentzat bi errila beharrezkoak zirela esan ziguten. Lehen inspekzioaren ondoren, bat nahikoa zela adierazi ziguten. Beraz, beozerren bila hasi ginen hura iskutatzeko...eta amak zeozer gorria margotuko zigula esan zigun.
Cuando reformamos la cocina, el instalador de la caldera nos dejó dos rejillas para la ventilación de la misma. Después de la primera inspección, nos comentaron que sólo se necesitaba una. Así que empezamos a buscar una solución...y mi madre se ofreció a pintarnos algo rojo para la cocina.
She said that she didn´t want to paint anything really related with kitchen wares. So she decided for some flowers. Red roses? No...my mum always has been a bit special.
Amak ez zuen sukaldearekin zerikusia zuen ezer margotu nahi. Loreak nahi zituen. Larrosa gorriak? Ez...beti izan da ama berezi xamarra.
No quería pintar nada realmente relacionado con la cocina. Así que se decidió por las flores. Rosas rojas? No...siempre ha sido un tanto especial.

2009/06/01

Sea is not sea


It looks like the blue sea. But all those green trees so near the water...it is a lovely area near city, 15 Km far from the center where one can ride bicycle, swin, sun bath or walk..or only look at the blue sky.
Itsasoa dirudi, baina zuhaitz berde guzti horiek, uretik hain hurbil...hiritik gertu dago, zentrutik 15 km-ra, eta bizikletan ibili zaitezke, igeri, eguzkitan eseri edo handik ibili, edo zeru urdinari begiratu.
Parece el mar azul, pero los árboles del fondo están demasiado cerca del agua....es una zona que está a escasos 15 Km del centro de la ciudad, se puede andar en bici, nadar, tumbarse al sol o simplemente caminar...o sentarse a contemplar el cielo azul.Sunny and hot weekend. Walking in the city with Pin. Green and fresh areas were a refuge. Enjoyed rolling in fresh grass
Astebukaera eguzkitzu eta beroa. Hirian zehar ibilaldia Pinekin. Leku berdeak eta freskuak errefuzio ziren. Belar freskoan mueltaka.
El fin de semana ha sido caluroso y soleado. Una vuelta por la ciudad con Pin. Los lugares verdes y frescos eran un refugio. Le encanta revolcarse en la hierba fresca.